Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

Verhuurder: Eigenaar van de camper die door The Vintage Camper wordt aangeboden.

Artikel 2 Algemeen

Een huurovereenkomst wordt gesloten tussen huurder en verhuurder. The Vintage Camper zorgt uitsluitend voor de bemiddeling, behalve als The Vintage Camper de eigenaar van de camper is.

Artikel 3 Offertes, prijzen, waarborgsom en betaling

Als een camper is gehuurd door meerdere personen, zijn alle huurders hoofdelijk aansprakelijk.
De waarborgsom zal binnen 10 werkdagen na inname van de camper worden terugbetaald, verminderd met eventuele kosten en/of schade. In geval van schade kan de terugbetaling langer duren.

Artikel 4 Annulering

Annulering door de huurder dient per aangetekende brief, of e-mail met ontvangstbevestiging te geschieden.
Bij annulering is de huurder het volgende verschuldigd aan The Vintage Camper:
10% van de huursom tot 10 weken voor het begin van de huurperiode
50% van de huursom tot 6 weken voor het begin van de huurperiode
90% van de huursom binnen 6 weken voor het begin van de huurperiode
Het eerder terugbrengen van de camper zal nooit tot vermindering van de huursom leiden.
Als, door welke oorzaak dan ook, de verhuurder niet in staat is om de camper aan de huurder beschikbaar te stellen, dan heeft de verhuurder het recht om binnen 24 uur een soortgelijke camper aan te bieden. Ook kan de verhuurder de huurovereenkomst zonder tussenkomst van een rechter ontbinden.

Artikel 5 Verplichtingen verhuurder en/of The Vintage Camper

Verhuurder of The Vintage Camper zorgt ervoor dat de camper op de afgesproken vertrekdatum is gecontroleerd op schoonmaak, bandenspanning, verlichting, oliepeil, documenten en volle brandstoftank.
De verhuurder heeft voor de camper een WA en Volledig-Casco (all risk) verzekering afgesloten alsmede een pechhulpverzekering.

Artikel 6 Gebruik van de camper

De huurder gaat zorgvuldig met de camper om en zorgt ervoor dat deze alleen wordt gebruikt zoals dat door de fabrikant en verhuurder is bedoeld.
Het is verboden de camper dusdanig te gebruiken dat er schade aan de camper kan ontstaan of de belangen van verhuurder kunnen worden geschaad.
Het is niet toegestaan om met de camper op wintersport te gaan, huisdieren in de camper te laten en te roken in de camper, behalve wanneer dit schriftelijk is afgesproken.
Alle vloeistoffen (o.a. motorolie en koelvloeistof) en de bandenspanning worden door de huurder op het vereiste niveau gehouden.
Het gebruik van biodiesel is niet toegestaan.
Gedurende de huurperiode zijn de aan het gebruik van de camper verbonden kosten (bijv. tolgelden en de kosten voor brandstof, boetes, lekke banden, reiniging en parkeren) voor rekening van huurder.
Iedere bestuurder van de camper moet minimaal 23 jaar oud zijn, drie jaar in het bezit zijn van een geschikt rijbewijs en een kopie rijbewijs moet bij The Vintage Camper in het bezit zijn.
De camper mag uitsluitend worden gebruikt in de op de groene kaart vermelde landen.
De camper wordt alleen aan de huurder meegegeven als deze een origineel paspoort of identiteitskaart kan overhandigen.

Artikel 7 Retournering

De camper dient in oorspronkelijke staat bij verhuurder terug bezorgd te worden.
Huurder zorgt bij terugkomst voor een volle brandstoftank.
Huurder zorgt dat de camper van binnen en buiten schoon ingeleverd wordt, behalve wanneer vooraf iets anders is afgesproken. Als huurder zich niet aan punt 2 en 3 houdt, kunnen er extra kosten in rekening gebracht worden.
Terugbrengen van de camper op een andere tijd dan afgesproken kan alleen in overleg met de verhuurder.
Als de camper niet op tijd terug is op de afgesproken terugbrenglocatie, heeft de verhuurder het recht de camper onmiddellijk terug te nemen vanaf de huidige locatie. Voor het te laat terugbrengen wordt € 250,- per dag in rekening gebracht. Een deel van een dag geldt als volledige dag.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid huurder

Bij het ophalen van de camper wordt een beschrijving opgesteld van eventuele schades.
Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan de camper die is ontstaan tijdens de huurperiode, inclusief hagelschade en natuurgeweld met een maximum van € 1000,- per gebeurtenis.
Het eigen risico is € 1000,-per schadegeval/gebeurtenis, behalve wanneer:
de schade is ontstaan doordat er iets heeft plaatsgevonden in strijd met deze algemene voorwaarden;
schade ontstaan door bevriezing;
de schade is ontstaan door vermissing van de camper waarbij huurder niet alle sleutels kan overhandigen.
In deze gevallen zal de gehele schade verhaald worden op de huurder, ook als deze boven de 1.000 euro ligt.

Als de schade volledig kan worden verhaald op een derde partij, dan geldt er voor de huurder geen eigen risico.
Bij schade of een technisch mankement zijn de kosten van repatriëring van de camper voor rekening van verhuurder, behalve wanneer er iets heeft plaatsgevonden in strijd met punt 3 van dit artikel.

Artikel 9 Schade, kosten en herstellingen

Als er schade is ontstaan of dreigt te ontstaan, dan dient de huurder:
verhuurder hiervan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen en de instructies van verhuurder op te volgen en eventueel de politie ter plaatse te waarschuwen.
de kampeerauto niet achter te laten zonder deze behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben;
verhuurder alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of ten verweer tegen aanspraken van derden.
In geval van schade of defecten aan de camper, mag de camper niet meer worden gebruikt als dat kan leiden tot verergering van de schade/defect, of tot vermindering van de verkeersveiligheid.
Alle reparaties aan de camper mogen alleen worden uitgevoerd door een erkend garagebedrijf, bij voorkeur een dealer van het merk van het autogedeelte. Alle reparaties aan het campergedeelte mogen alleen worden uitgevoerd door vakkundige personen.
Noodzakelijke reparaties aan de camper tot € 100,-, kunnen zonder toestemming van verhuurder worden uitgevoerd. Reparaties boven een bedrag van € 100,- mogen uitsluitend worden uitgevoerd met toestemming van de verhuurder.
Reparatiekosten zullen aan de huurder worden vergoed als de verhuurder de originele nota en de vervangen onderdelen heeft ontvangen. Als de kosten voor de reparatie buitensporig hoog zijn, dan worden de kosten vergoed op basis van het gangbare prijspeil in Nederland.

Artikel 10 Restbepalingen

The Vintage Camper adviseert de huurder nadrukkelijk om een geschikte reisverzekering af te sluiten.
Verhuurder heeft het recht om deze huurovereenkomst direct te beëindigen en de camper weer terug te nemen als de huurder de verplichtingen in de huurovereenkomst of algemene voorwaarden niet nakomt. Dit kan zonder ingebrekestelling en rechtelijke tussenkomst, de huurder dient hier volledig aan mee te werken.
De verhuurder is nooit aansprakelijk voor: indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- en/of milieuschade waaronder begrepen omzet- en winstderving, geleden verlies, verlies van marktaandeel, productiestagnatie, gedane investeringen etc.
Indien de auto van de huurder bij of op het terrein van verhuurder wordt geparkeerd gedurende de huurperiode, is dat altijd op eigen risico.

Artikel 11 Toepasselijk recht

Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
Bij een geschil doen verhuurder en huurder er alles aan om tot een oplossing te komen voordat een rechter ingeschakeld wordt.

Artikel 12 Geldigheid voorwaarden

De versie van de algemene voorwaarden die gold op het moment van het aangaan van de overeenkomst, is van toepassing.
De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.